:: Accès privat
Recordar password


Hotel Barcelona - Hotels Barcelona

Hotels a Barcelona: la nostre guia els llista i ofereix en linea des de 1996. Tots tenen llicencia, la majoria son del Gremi d'hotels de Barcelona. Reserva el teu online o per telèfon. Trobaràs sempre el millor preu de l'hotel, disponibilitat i el millor servei. Bones ofertes, disponibilitat d'últim minut i paquets. Trova la relació qualitat preu que millor fa per a tu, hotels econòmics, baratos o modestos. I també el teu hotel "boutique", o de gran luxe, o emblemàtic, encisador o especialitzat (p.e. hotels gay). Barcelona On Line te l'ofereix amb increibles ofertes gastronòmiques, amb spa i wellness, o amb les millors sales de reunions per a executius. Totes les sales de reunions, pel teu esdeveniment.

Madrid online
Paris online


Ultima opinió o comentari: hotel a Barcelona

img_nav/hot.jpg (2980 bytes) Hotel CONDESTABLE
Êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòüþ íàçûâàþò ëþáîé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðûé ìîæåò ïðîèçâîäèòü ñîáñòâåííèêó äåíüãè ïðÿìûì èëè êîñâåííûì îáðàçîì. ×àùå âñåãî ýòî êâàðòèðû ðàñïîëîæåííûå íà ïåðâûõ ýòàæàõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, îòäåëüíûå ïîìåùåíèÿ, ñêëàäû è ïðî÷åå. Ëþáîå êîììåð÷åñêîå çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèíîñèò ïðèáûëü ñâîåìó áåíåôèöèàðó. Êñòàòè, íàéäèòå âðåìÿ ïîñåòèòå òâèòòåð [url=https://twitter.com/rikard_ru]https://twitter.com/rikard_ru[/url], íà êîòîðîì âû óçíàåòå ìíîãî íîâîãî ïðî [url=https://twitter.com/rikard_ru]àðåíäà ïîìåùåíèé ïîä ìàëÿðêó[/url] à, òàêæå íàéäåòå ìíîæåñòâî ñïåöèàëüíîé ïîëåçíîé èíôîðìàöèè.

Ïîìåùåíèÿ áûâàþò:

1. Òîðãîâûå. Î÷åíü õîðîøèé âèä äîõîäà äëÿ òåõ, êòî ðåøèëñÿ ñäàòü â àðåíäó òàêîé êëàññ êîììåð÷åñêîé íåäâèæèìîñòè. Òîðãîâûé áèçíåñ – ýòî íåïðåðûâíûé, ïðèíîñÿùèé äîõîä, ïðîöåññ. Òîðãîâûé áèçíåñ âñåãäà áóäåò àêòóàëüíà, à òàêæå èìåòü ñâîéñòâî îáëàäàòü íåìàëûì ñïðîñîì. Òîðãîâûå ïàâèëüîíû, öåíòðû, øàòðû è äðóãîå, âñå ýòî àíàëîãè÷íûå êîììåð÷åñêèå îáúåêòû, íà êîòîðûå ïîòðåáíîñòü óâåëè÷èâàåòñÿ ñ êàæäûì ãîäîì.

2. Ñêëàäñêèå. Ê òàêîìó òèïó íåäâèæèìîñòè îòíîñÿòñÿ ñêëàäñêèå îáúåêòû.

3. Ïðîèçâîäñòâåííûå.  òàêèõ ïîìåùåíèÿõ ïðîèçâîäÿò îïðåäåëåííóþ ïðîäóêöèþ. Âîçüìåì, çàâîä, öåõà, îòíîñÿùèåñÿ ê íèì ïîìåùåíèÿ, ñêëàäû, ïðèëåãàþùàÿ ê íèì òåððèòîðèÿ. Çà÷àñòóþ ê òàêèì îáúåêòàì âîçìîæíî îòíåñòè ïðîìûøëåííûå çàâîäû. Òàêàÿ íåäâèæèìîñòü îòêðîâåííî ãîâîðÿ âûãîäíà â ðóêàõ ñâîåãî âëàäåëüöà, âåäü äåíüãè îò íåå î÷åíü õîðîøèå.

4. Îôèñíûå. Îôèñû – åù¸ îäèí ÷ðåçâû÷àéíî ïîïóëÿðíûé âèä êîììåð÷åñêîé ïëîùàäè.  ïîñëåäåíèå ãîäû ïðåäïðèíèìàòåëåé ñòàíîâèòñÿ ñ êàæäûì äíåì áîëüøå. Òàêæå èäåò ðàçâèòèå ìàëîãî áèçíåñà, ñòðîèòåëüñòâî íîâûõ òî÷åê, ðàñøèðåíèå ðàçëè÷íûõ êîìïàíèé. Âñå ýòî òðåáóåòñÿ ðàçìåñòèòü â ñïåöèàëüíûõ çäàíèÿõ. Íåäâèæèìîñòü òàêîãî âèäà, íà äàííîì ýòàïå âðåìåíè, ó÷åëè÷èëàñü â öåíå. Åæåãîäíî âîçâîäÿòñÿ âñå íîâûå è íîâûå îôèñíûå ïëîùàäè. Ïîñòîÿííîñòü è ñòàáèëüíîñòü â ïîëó÷åíèè äîõîäà ñ àðåíäû òàêèõ ïîìåùåíèé ãàðàíòèðîâàíà.

Äëÿ òîãî ÷òîáû ãðàìîòíî ïîäîéòè ê äåëó è ñäàòü â àðåíäó íåäâèæèìîñòü òàêîãî âèäà, íåîáõîäèìî ó÷åñòü ñëåäóþùèå ïóíêòû:

- Ðàñïîëîæåíèå. Öåíîâàÿ ïîëèòèêà çàâèñèò îò òîãî, â êàêîì ðàéîíå íàõîäèòñÿ íåäâèæèìîñòü.

- Ïîäúåçäíûå ïóòè è ðàçãðóçî÷íûå ïëîùàäêè. Íå ïëîõî áûëî áû ÷òîáû îêîëî íèõ áûëî îòâåäåíî áîëüøå ìåñòà.

- Íåîáõîäèìîå îáîðóäîâàíèå. Õîðîøî, åñëè íà ïëîùàäè óæå åñòü âñå íåîáõîäèìîå. Åñëè ýòî íå òàê, äîëæíà èìåòüñÿ âîçìîæíîñòü â óñòàíîâêå ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Êîììåð÷åñêàÿ íåäâèæèìîñòü – ýòî íåîñïîðèìûé ýëåìåíò â âåäåíèè ëþáîãî áèçíåñà. Ýòè îáúåêòû âî âñå âðåìåíà áóäóò èìåòü ñïðîñ.  íàñòîÿùåå âðåìÿ ëþáîé óïðàâëÿþùèé ìîæåò îòûñêàòü ñåáå òàêîé îáúåêò, êàêîé áóäåò óäîâëåòâîðÿòü âñåì åãî òðåáîâàíèÿì, à òàêæå ñïîñîáñòâîâàòü ïðîöâåòàíèþ áèçíåñà.
Alexami
23/03/2017 12:11:00
DES D'ESPANYA: 902 88 70 17
DES DE FORA:+34 933 437 993
Barcelona hotels

:: Barcelona hotels - la nostra recomanació de la setmana

 
from 175,00€  
CATALONIA ALBINONI
 
from 99,00€  
BONANOVA PARK
 
from 154,08€  
GRAN HOTEL TORRE DE CATALUNYA
Special offers in a wide range of hotels. Hotel accommodations from 50 euros and 20% off in our apartments prices. Special offers in a wide range of hotels. Hotel accommodations from 50 euros and 20% off in our apartments prices. Special offers in a wide range of hotels. Hotel accommodations from 50 euros and 20% off in our apartments prices. Special offers in a wide range of hotels. Hotel accommodations from 50 euros and 20% off in our apartments prices.
more info >> more info >> more info >> more info >>
No hay ofertas con estas características.
More Last Minute Offers


Reserva amb nosaltres

1. Tenim tots els hotels de Barcelona més rellevants
2. Informacions objetives dels hotels i comentaris lliures de clients
3. Oficines centrals a Barcelona, obertes dilluns a dissabte
4. Ofertes i tarifes d'hotel amb descomptes
5. Doble garantía de preu mínim: de l'hotel i de Barcelona On Line
6. Disponibilitat i reserva online d'habitacions d'hotel a Barcelona
7. Trova un "boutique hotel", hotels de luxe de Barcelona, etc.
8. Hotels senzills i econòmics
9. Empresa inscrita en registre de turisme de la Generalitat de Catalunya
10. Vols coneixer la raó nº 10... ¡Entra i descubreix-la!